ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561

ม.รามคำแหง รับนิสิตนวชาต พื้นที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ตลอดส่วนกลาง (กระหม่อมไพ่ต่อแต้ม) ด้วยกันส่วนภูมิภาค (23 เมือง) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน ด้วยกันวันที่ 29 เดือนมิถุนายน – 2 เดือนกรกฎาคม 2561 (ทุกวี่ทุกวัน) หรือว่าลงสมัครมุขอินเทอร์เน็ตแห่ง https://www.iregis2.ru.acมันสมองth ตั้งแต่ตอนนี้ – 2 กรกฎาคม 2561 รวมทั้งเปิดรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนรู้ในที่หมู่ Pre-degree เพื่อจะสั่งสมเครดิตล่วงหน้า เพราะสมรรถนำหน่วยกิตมาเปรียบสยุมพรได้เมื่อจบ มัธยม6 เช่นนี้ เปิดกว้างสมัครนักศึกษาศูนย์กลาง (มัธยมศึกษาร.กระหม่อมต่อแต้ม) ที่ 12 คณะ ตัวอย่างเช่น คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ และทัศพี่เลี้ยงเด็กาตรศาสตร์ ด้วย ส่วนภูมิภาค เปิดกว้างสมัครแห่ง 4 กลุ่ม ตัวอย่างเช่น คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารการทำงาน กรุ๊ปสื่อสารมวลชน ด้วยกันคณะรัฐศาสตร์ แห่ง สำนักงานสาขาวิทยบริการสรรเสริญ 23 ธานี รวมถึงอีกต่างหากประกอบด้วย คณะการทำงานงานบริการ ประกาศรับนิสิตนวชาตแห่ง 2 ภาควิชา คือ สาขาการว่าการการสัญจรกับงานบริการ กับสาขาโลจิสติกส์ เพราะว่าสั่งการกราบเรียนการสอน ที่ จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย ผู้สนใจสอบสวนข้อปลีกย่อยถึงที่กะไว้ฝ่ายตั้งรับลงสมัคร ตึก สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ https://www.ru.ac.th , FB : PR Ramkhamhaeng University